Ticketcrew

Privacy Policy Ticketcrew

In deze Privacy policy geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Ticketcrew regelt de verkoop namens derden (bijv. festivalorganisator, beursorganisator, festival, theater, etc), hierna te noemen ‘evenementenorganisatie’.

Bekijk dus ook altijd de Privacy Policy van de desbetreffende evenementenorganisatie.

Indien je na het doornemen van deze privacy statement vragen hebt, dan verzoeken we je vriendelijk om contact met ons op te nemen. Je vindt onze contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van

Persoonsgegevens worden door Ticketcrew verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen opdracht
 • het gerechtvaardigd belang: Ticketcrew verstuurt tickets en/lif evenementinformatie namens de evenementenorganisatie

Ticketcrew legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer en op welke manier er diensten en/of producten worden afgenomen of anderszins contact is met Ticketcrew.

Ticketcrew gebruikt deze gegevens om u de door u aangeschafte e-tickets en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om u aanvullend te kunnen (laten) informeren over het evenement/de locatie waartoe u e-tickets heeft gekocht en/of gereserveerd. Tevens worden deze gegevens gebruikt als controlevragen om vragen (op de evenementlocatie) in behandeling te nemen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Ticketcrew de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Straat / Huisnummer / toevoeging;
 • Postcode / Woonplaats
 • Land
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Overige informatie die voor het specifieke evenement van belang is.

Uw persoonsgegevens worden door Ticketcrew opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen. De gegevens worden bewaard zodat we ten alle tijden verantwoording af kunnen leggen aan de evenementenorganisatie.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij onder andere gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving
 • Het versturen van e-mails (met tickets)
 • Het verzorgen van de betalingen

Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Wij hebben strikte afspraken met hen en zij moeten de Europese privacywet naleven.

Indien er een verwerkingsovereenkomst is afgesloten met de evenementenorganisatie ontvangt deze de bestelinformatie van hun bestellingen. Hiermee kan de evenementenorganisatie (steekproefsgewijs) controles uitvoeren.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Ticketcrew bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

Toegang tot persoonsgegevens worden afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer er persoonsgegevens worden ingevoerd.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens:

Ticketcrew
Molenveldweg 5
5975 AH Sevenum
info@ticketcrew.nl

Tijdens kantooruren te bereiken via 077 4674206

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op uw computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden. Wanneer u onze website bezoekt laden we alleen maar functionele cookies in en worden er geen persoonsgegevens opgeslagen. Daarom hebben wij geen cookiebanner. In onze cookieverklaring laten wij zien welke cookies we met welk doel gebruiken.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Daarvoor hebben we een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Hierdoor slaan wij geen persoonsgegevens van u op en is deze manier toegestaan zonder dat uw toestemming hoeft te geven via een cookiebanner.